PATVIRTINTA

                                                                                Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“

                                                                                direktoriaus 2020 m. gruodžio15 d. įsakymu Nr. V-78

 ŽEIMELIO DARŽELIO-DAUGIAFUNKCIO CENTRO „ĄŽUOLIUKAS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020-2022 METAMS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Korupcijos prevencijos programos (toliau-Programa) misija – šalinti prielaidas korupcijai Žeimelio darželyje-daugiafunkciame centre „Ąžuoliukas“ (toliau – Centras) atsirasti ir plisti.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Pakruojo rajono tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-195 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.

3. Programoje vartojamos sąvokos:

3.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių įstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

3.2. korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar oficialiais įgaliojimais, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens  veiklą ar kitos veikos, kurių metu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo.

4. Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Centro darbuotojų, dirbančių pagal galiojančias darbo sutartis, veiklą.

6. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.

7. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Centro direktoriaus paskirtas asmuo.

8. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui.

II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

 9. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

9.1. vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;

9.2. lėšų, deleguotų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos struktūrinių fondų, tėvų 2% pajamų tikslinis panaudojimas;

9.3. viešieji pirkimai;

9.4. pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas ir nuobaudų skyrimas.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. Programos tikslai:

10.1. aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas;

10.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą įstaigoje.

11. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai:

11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir administravimą;

11.2. siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai bendruomenei;

11.3. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą;

11.4. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą.

IV. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS

12. Sudaryti sąlygas darbuotojams, piliečiams pranešti Centro direktoriui, atsakingam už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmeniui apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos.

13. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, vertinti ir rengti siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

 V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

14. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Planas neatskiriama programos dalis.

15. Programą vykdo visi įstaigos darbuotojai.

16. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą.

18. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

19. Programa įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 15 d.

20. Programa skelbiama interneto svetainėje www.zeimelioddcazuoliukas.lt

21. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimi kas treji metai. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma.

_______________________

Pritarta

Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ taryboje

2020 m.  gruodžio10 d.                     

protokolas Nr.2

 ________________________________

ŽEIMELIO DARŽELIO-DAUGIAFUNKCIO CENTRO „ĄŽUOLIUKAS“

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdymo

laikas

Vykdytojai Numatomi

rezultatai

1. Internetinėje svetainėje www.zeimelioddcazuoliukas.lt

skelbti korupcijos programą ir jos gyvendinimo planą bei atsakingų asmenų kontaktinius duomenis

 

2020 m.

IV ketvirtis

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Užtikrinamas viešumas, informacija kur kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis.

 

2. Steigėjui teikti atlikto korupcijos pasireiškimo vertinimo medžiagą  nuolat Direktorius Stiprins atsakomybę už neteisėtus veiksmus
3. Interneto svetainėje www.zeimelioddcazuoliukas.lt

skelbti planuojamų pirkimų planus, viešųjų pirkimų taisykles, paramos panaudojimą.

 

 

nuolat

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Užtikrinamas viešumas
4. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei atsakomybės priemones

 

Kasmet IV ketvirtyje Direktorius Didins darbuotojų atsakomybę
5. Nagrinėti gautus skundus, pareiškimus, siūlymus dėl galimų korupcijos atvejų Gavus skundą, pareiškimą ar siūlymą Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Mažės korupcijos galimybė įstaigoje
6. Skelbti įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius www.zeimelioddcazuoliukas.lt internetinėje svetainėje Kiekvieną ketvirtį Buhalteris, direktorius

 

Užtikrinamas viešumas
7. Viešai skelbti informaciją apie laisvas darbo vietas www.zeimelioddcazuoliukas.lt internetinėje svetainėje

 

Nuolat Direktorius, direktoriaus pavaduotojas Užtikrinamas viešumas
8. Teikti ataskaitą bendruomenės susirinkime. Metų pabaigoje Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Užtikrinamas viešumas, savalaikis atsiskaitymas

 

_________________