Programa „ĮVEIKIAME KARTU“

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Daugiau informacijos http://www.vaikolabui.lt/iveikime-kartu/


GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

  Šiame leidinyje, remiantis „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ ikimokyklinukams, parengti pratimai, ugdantys įvairius gebėjimus, atitinkančius šio amžiaus tarpsnio vaikų gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisës ir atsakomybė, kasdienës situacijos ir rizikos situacijos. Prie kiekvieno pratimo nurodomi ugdomi ágûdþiai. Pratimų trukmė nuo 10 iki 20 min. Tai priklauso nuo užduoties sudėtingumo, dalyvių skaičiaus, pasirengimo užduočiai. Ši priemonė padės ikimokyklinių ástaigų pedagogams sėkmingiau praktiškai įgyvendinti „Gyvenimo įgūdžių programą“.  Programa čia.


SAUGAUS ELGESIO IR SAVISAUGOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS

Šiose metodinėse rekomendacijose siūlomos konkrečios sveikatos kompetencijos ugdymo formos: kartu su vaikais analizuoti probleminius klausimus, vykdyti saugaus eismo dienas,įvairias akcijas ir kt.  Rekomendacijos leidžia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams geriau suvokti vaiko saugumo ugdymo turinio sampratą, prioritetus, siekius, veiksnius ir atnaujinti naudojamus ugdymo būdus. Patarimuose akcentuojamas vaikų saugaus elgesio kelyje, buitinės ir priešgaisrinės saugos įgūdžių tobulinimas. Metodinės rekomendacijos „Saugus elgesys“.

SOCIALINIO-EMOCINIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS“

“Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turičios lėlytės. Spalvingi Kimočių  charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. 

Kimochis pamokėlės bus vedamos tris kartus per savaitę po 10-15 minučių. Kiekvienoje pamokoje pateikti galimi scenarijai bei patarimai pedagogui. Iš viso suplanuotos 25 savaitės.

Išsamesnę informaciją apie “Kimochis” socialinio – emocinio ugdymo programą galite rasti ČIA