TVARKOS

 1. Darbo tvarkos taisyklės (darbo kodekse įvardinama kaip darbo teisės norma)–bendra tvarka organizacijoje (derinama su darbuotojų atstovais, jei įdarbinama vidutiniškai 20 darbuotojų ir daugiau) – LR DK 206 čia
 2. Lokalių teisės aktų ir informacijos skelbimo, perdavimo, saugojimo tvarka LR DK 3, 25
 3. Organizacijai priklausančių darbo priemonių naudojimo kitais (ne darbo) tikslais sąlygos ir tvarka LR DK 31
 4. Organizacijai priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarka LR DK 24
 5. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarka LR DK 29 čia 
 6. Konfidencialios informacijos sąrašas, informacijos saugojimo ir pateikimo tvarka LR DK 25, 39 čia 
 7. Neblaivumo (girtumo) ir/ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tikrinimo bei nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ir/ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka LR DK 49, 58 čia
 8. Darbo tvarką ir pareigas reglamentuojančių vidaus dokumentų pažeidimų fiksavimo ir dokumentavimo tvarka LR DK 58 čia
 9. Kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarka LR DK 128 čia
 10. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka LR DK 25 čia
 11. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės LR DK 26 čia
 12. Darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarka, asmens duomenų apsauga LR DK 27, 206 čia
 13. Darbo apmokėjimo sistema LR DK 34, 140  čia
 14. Darbuotojų skatinimo (premijavimo tvarka) LR DK 142 čia
 15. Darbo laiko apskaitos ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarka LR DK 52, 120 čia
 16. Pareigybių aprašymai LR DK 34 čia
 17. Darbo normų nustatymo taisyklės LR DK 143
 18. Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarka čia
 19. Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka čia
 20. Reagavimo į smurtą ir patyčias tvarkos aprašas čia
 21. Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais (metodinės veiklos) valandų panaudojimo tvarkos aprašas  čia 
 22. Asmens duomenų apsauga
 23. Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas  čia
 24. Autobuso naudojimo tvarka čia