Darželio-daugiafunkcio centro taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos pedagogus, tėvus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

  • teikia siūlymus dėl įtaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

CT reglamentas

____________________________________________

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

DarboTarybos_nuostatai

____________________________________________

Mokytojų taryba

Tikslas: Spręsti vaikų ugdymo(si) klausimus

Uždaviniai:

  1. Aptarti veiklos planą, siekti jį įgyvendinti.
  2. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikų ugdymui(si)

Mokytojų tarybos veiklos planas 2017–2018 m. m.

____________________________________________

Vaiko gerovės komisija

TIKSLAS:
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą.

UŽDAVINIAI:

1. Siekti, kad įstaigos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą.

2. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus bendruomenei aktualiomis temomis.

3. Analizuoti ugdytinių smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus.

4. Dalyvauti įvairiuose projektuose.

5. Organizuoti pagalbą vaikui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.

6. Atlikti ugdytinio kalbos pirminį įvertinimą.

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais

VKG veiklos planas 2017–2018 m. m.