Darželyje teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba vaikams.

Su vaikučiais dirba logopedė-spec.pedagogė Erika Noruišytė.

Logopedas

 TIKSLAI:

 1. Teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atsižvelgiant į ugdytinių individualias galimybes.
 2. Glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikų, lankančių logopedo pratybas, tėvais ir pedagogais, teikti jiems nuolatines konsultacijas siekiant pagerinti vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo efektyvumą.

UŽDAVINIAI:

 1. Šalinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 2. Lavinti vaikų neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo gebėjimą.
 3. Lavinti vaikų girdimojo suvokimo gebėjimą.
 4. Lavinti vaikų garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo gebėjimą.
 5. Lavinti vaikų smulkiąją motoriką.
 6. Mokyti taisyklingai artikuliuoti (tarti) garsus.
 7. Lavinti vaikų garsų tarimo įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba, gebėjimą. 
 8. Ugdyti vaikų rišliąją kalbą.
 9. Turtinti vaikų aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.
 10. Siekiant efektyvesnės pagalbos vaikui į ugdomąją veiklą įtraukti tėvus ir pedagogus.
 11. Formuoti teigiamą darželio bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo (-si ) poreikių turinčius vaikus.

Spec.pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

 Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti vaikų specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus vaikų ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti vaikų saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.