Darželyje teikiama logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Su vaikučiais dirba logopedė Erika Noruišytė.

 TIKSLAI:

 1. Teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, atsižvelgiant į ugdytinių individualias galimybes.
 2. Glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikų, lankančių logopedo pratybas tėvais ir pedagogais, teikti jiems nuolatines konsultacijas siekiant pagerinti vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimo efektyvumą.

UŽDAVINIAI:

 1. Šalinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 2. Lavinti vaikų neverbalinių ir kalbos garsų skyrimo gebėjimą.
 3. Lavinti vaikų girdimo suvokimo gebėjimą.
 4. Lavinti vaikų garsinės analizės ir sintezės pradmenų formavimo gebėjimą.
 5. Lavinti vaikų smulkiąją motoriką.
 6. Mokyti taisyklingai artikuliuoti (tarti) garsus.
 7. Lavinti vaikų garsų tarimo įtvirtinimo bei diferencijavimo ir kitų pažinimo procesų, glaudžiai susijusių su kalba gebėjimą. 
 8. Ugdyti vaikų rišliąją kalbą.
 9. Turtinti vaikų aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.
 10. Siekiant efektyvesnės pagalbos vaikui į ugdomąją veiklą įtraukti tėvus ir pedagogus.
 11. Formuoti teigiamą darželio bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo (-si ) poreikių turinčius vaikus.

DARBO LAIKAS:

PIRMADIENIS         TREČIADIENIS 
Logopedinės pratybos 8.00–13.00 8.00–13.00
Konsultacijos 13.30–14.30 13.00–15.00